Strona główna
EUROCASH Grupa  ::   EUROCASH Hurtownie  ::  Delikatesy CENTRUM  ::  ABC
 
Eurocash serwis    
        
Polityka prywatności
Szanowna Pani / Szanowny Panie, z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Spółki Eurocash S.A. jedną z najważniejszych wartości. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie Spółki informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny:

Dane Administratora:


Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Serwis Sp. z.o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

Kontakt z Administratorem:


Z Administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 0-61 6583000.

Inspektor Ochrony Danych:


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecs@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 3332277 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych


Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym monitorowania wykorzystania budżetu rabatowego oraz obsługi reklamacji, jak również w celu wykrywania nieprawidłowości oraz usprawnienia operacyjnego organizacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu oceny rentowności współpracy mogących być wynikiem profilowania, realizacji marketingu własnego Administratora, prowadzenia badań i analiz marketingowych, w tym dotyczących zachowania na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej służących podniesieniu jakości współpracy, dostosowania oferty marketingowej i handlowej, oceny preferencji zakupowych, dostosowania przesyłanych treści marketingowych i komunikatów, w tym poprzez profilowanie, weryfikacji możliwości sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działań wspierających sprzedaż, mających na celu zapewnienie skutecznej komunikacji, w tym również świadczenia usługi wysyłki newslettera oraz marketingu produktów własnych oraz windykacji należności i dochodzenia roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych. Dane będą wykorzystywane również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących handlu wyrobami tytoniowymi.

Podstawą prawną przetwarzania jest:


a) niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Klientem w szczególności umowy sprzedaży, umowy świadczonej drogą elektroniczną, wykonania umowy współpracy , kredytu kupieckiego, wykonania umowy w obszarze obsługi reklamacji, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, windykacji należności i dochodzenie roszczeń
b) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na: podnoszeniu jakości współpracy z naszymi Klientami, na dostarczaniu aktualnym i potencjalnym Klientom informacji o usługach, ofercie i dostępnych promocjach, na zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz dostosowaniu oferty handlowej, na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, na ocenie stosowanej polityki cenowej, prowadzeniu marketingu własnego Administratora,
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią / Pana.
d) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wsparciu swoich kontrahentów w wykonaniu ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Przekazywanie danych / Odbiorcy Danych


Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: agencjom badawczym, dostawcom usług IT, firmom analitycznym, firmom zewnętrznym zajmującym się windykacją roszczeń oraz oceną wiarygodności płatniczej, osobom trzecim jeżeli osoby te posiadają prawnie uzasadniony interes w celu pozyskania tych danych w szczególności producentom organizującym akcje promocyjno-marketingowe.

Okres przetwarzania Danych:


Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym lub przez okres trwania umowy, której przetwarzanie danych dotyczy, zakończenia obsługiwania reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Uprawnienia podmiotu


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, analiz marketingowych. Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan Administratorowi, tj. do otrzymania ich odAadministratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do Skargi:


Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

Inne Informacje:


Formułując powyższe informacje, Spółka kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem bądź Inspektorem Ochrony Danych.
 
Eurocash © 2016  ::    Mapa Strony  ::   Zaloguj   ::   Informacja prawna   ::   Polityka prywatnosci    ::   Projekt i wykonanie: eXant