Strona główna
EUROCASH Grupa  ::   EUROCASH Hurtownie  ::  Delikatesy CENTRUM  ::  ABC
 
Eurocash serwis    
        
Informacja prawna

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej www.kdwt.com.pl / www.kdwt.pl


Zasady użytkowania

Eurocash S.A. (Eurocash) z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, jest właścicielem serwisu internetowego www.kdwt.com.pl / www.kdwt.pl ("Witryna").
Dostęp użytkownika do niniejszej Witryny i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej ("Zasady Użytkowania") i obowiązującym przepisom prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z Witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad użytkowania z Witryny w dowolnym czasie, poprzez umieszczenie na tej stronie nowych Zasad Użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania tych zasad ponieważ dalsze korzystanie z Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian.


Polityka poufności

Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego Eurocash, nie ujawniając kim jest i nie podając żadnych danych osobowych. Mogą jednakże zaistnieć okoliczności, w których Eurocash będzie potrzebować danych Użytkownika.
Eurocash jest zobowiązany do ochrony danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane i zarządzane zgodnie z przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 133. poz. 883 ze zmianami). Informacje te są przechowywane w oddzielnej bazie danych, przy zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa.
Eurocash może wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika w celach marketingowych bądź promocyjnych. Użytkownik, który nie chce aby jego dane były wykorzystywane do celów marketingowych lub promocyjnych, może o tym poinformować wysyłając e-mail (na adres eurocash@eurocash.com.pl).
Eurocash nie będzie sprzedawać ani przekazywać danych osobowych użytkowników osobom trzecim, nie będącym jego podmiotami zależnymi.
Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Eurocash nie ponosi odpowiedzialności za politykę poufności prowadzoną przez te witryny.
Osoby niepełnoletnie powinny przed udostępnieniem swoich danych osobowych uzyskać pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.


Pliki cookie

Eurocash może okresowo zapisywać informacje w komputerze użytkownika. Informacje te pozwalają świadczenia efektywniejszej obsługi klientów, usprawnienia Witryny i wszelkich powiązanych produktów i usług Eurocash oraz zwiększenia łatwości użytkowania Witryny przez wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzenia tych samych informacji bądź dostosowanie Witryny do preferencji lub zainteresowań poszczególnych użytkowników. Do tego celu służą pliki "cookie". Pliki te są powszechnie używane i stosuje je większość witryn. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym przez serwery stron sieci Web. Pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do uruchomiania programów na komputerze ani do przenoszenia na niego wirusów. Podstawowym celem plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi wygody i zaoszczędzenie jego czasu (pliki cookie upraszczają proces dostarczania stosownej zawartości i ułatwiają nawigację w witrynie). Eurocash nigdy nie posługuje się plikami cookie w celu pobrania z komputera użytkownika informacji, które pierwotnie nie zostały przesłane w tym pliku. Zgodnie z ustawieniami początkowymi większość przeglądarek akceptuje pliki cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jednak w takim przypadku może być niemożliwe pełne wykorzystanie funkcji Witryny. W celu ochrony danych osobowych użytkowników Eurocash korzysta z urządzeń i procedur zabezpieczających standardowych dla witryn tego rodzaju.


Ograniczenia w użytkowaniu materiałów

Eurocash jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów udostępnionych w Witrynie, chyba że wyraźnie poinformowano, iż przysługują one osobom trzecim. Wszelkie znaki towarowe, znaki towarowe dla usług, nazwy handlowe, szata graficzna i logo stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe Eurocash i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody Eurocash.
Tak długo jak długo nie zostanie to nie zabronione lub ograniczone, upoważniamy użytkownika do pobierania, kopiowania i drukowania informacji z Witryny, w tym tekstu, prezentacji, liczb, wizerunków i dźwięku do użytku osobistego, niekomercyjnego. Upoważnienia udziela się pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane, informacja o prawach autorskich nie zostanie usunięta a źródło zostanie podane. Materiały te w żadnym przypadku nie mogą być używane bezprawnie, w tym, między innymi, w celu zaszkodzenia wizerunkowi Eurocash, zakwalifikowania materiałów nie będących produktami Eurocash do produktów Eurocash, a także w celu nieuczciwej konkurencji. Naśladowanie, pożyczanie, wynajem, przesyłanie lub sprzedaż zawartości Witryny są zabronione. Eurocash zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym momencie zakazów lub ograniczeń w pobieraniu, kopiowaniu i drukowaniu wszystkich lub wybranych informacji z witryny.


Oświadczenia odnoszące się do przyszłości

Oświadczenia umieszczone w Witrynie (lub w dokumentach wymienionych w Witrynie) mogą odnosić się do przyszłych zdarzeń, a faktycznie osiągane wyniki mogą być istotnie różne od przewidywanych lub sugerowanych w takich oświadczeniach. Żadne oświadczenie nie może być interpretowane jako wskazujące przyszłe wyniki Eurocash.
Cena akcji Eurocash, w takim zakresie w jakim są one przedmiotem obrotu giełdowego, może podlegać zmianom, zarówno zwyżkom jak i zniżkom, w wyniku czego inwestorzy mogą nie odzyskać swoich pierwotnych nakładów.
Informacje zawarte w Witrynie nie stanowią zaproszenia do inwestowania lub innego obrotu akcjami lub innymi papierami Eurocash. Z wyłączeniem niniejszych Zasad Użytkowania, Informacje te nie są też zaproszeniem, przez lub w imieniu, Eurocash lub jego podmiotów zależnych do zawarcia umowy z użytkownikiem. Informacje zawarte w Witrynie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.


Informacje o produktach lub usługach

Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług, które są lub mogą być oferowane przez Eurocash lub inne spółki nie stanowią obietnicy dostępności tych produktów na rynku. Ponadto, do wyżej wspomnianych produktów i usług mogą być w dowolnej chwili i bez uprzedzenia wprowadzone zmiany.


Brak gwarancji

Eurocash dokłada wszelkich starań aby informacje zamieszczone w Witrynie były aktualne i prawdziwe. Nie gwarantuje jednak ich kompletności, dokładności i stałej aktualizacji. Informacje są zamieszczane w witrynie in statu nascendi bez jakichkolwiek wyraźnych bądź dorozumianych gwarancji. Eurocash i jej dostawcy, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym, między innymi, gwarancję handlowej wartości towaru, gwarancję nienaruszenia praw osób trzecich, oraz gwarancję przydatności do określonego celu.
Informacje pochodzące od osób trzecich są prezentowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone i Eurocash nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość lub aktualizację. W szczególności, Eurocash nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje pochodzące od osób trzecich, które zawierają treści zniesławiające, nieprzyzwoite lub naruszają prywatność albo prawa własności intelektualnej. Przed podjęciem w oparciu o te informacje decyzji, użytkownik powinien je zweryfikować.
W żadnym wypadku Eurocash, jej partnerzy, podmioty stowarzyszone ani udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, straty moralne, szkody nieprzewidziane i następcze lub inne, wynikające z dostępu do, użycia lub niemożności użycia, Witryny lub jej zawartości, lub innej witryny do której zamieszczono hiperłącze, w tym, między innymi, za szkody z tytułu utraconych zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty programów lub informacji, nawet jeżeli zostaną jednoznacznie poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Eurocash, jej partnerów, spółek stowarzyszonych, i udziałowców. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym postanowieniem Umowy a Witryna i udostępnione w niej materiały nie byłoby udostępnione użytkownikowi bez powyższego ograniczenia.


Łącza do innych Witryn

Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Korzystając z tych łączy, użytkownik wchodzi do witryny, za którą Eurocash nie ponosi odpowiedzialności i której nie kontroluje. Eurocash nie udziela żadnych gwarancji ani/lub nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich witryn. Łącza są zamieszczane jedynie dla wygody użytkownika. Użytkownik korzysta z łącz do innych stron na własną odpowiedzialność i sam powinien podjąć działania mające na celu ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze niszczącym. Informacje podane w Witrynie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy typograficzne. Informacje podlegają zmianom w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia lub zobowiązania. W informacjach publikowanych w Witrynie mogą znaleźć się odniesienia do produktów, usług, etc. Eurocash, o których nie informuje się lub które nie są dostępne w kraju użytkownika. Nie można zapewnić poprawności tych informacji.


Zewnętrzne łącza do Witryny

Wszystkie zewnętrzne łącza do Witryny muszą być pisemnie zatwierdzone przez Eurocash. Powyższa reguła nie znajduje zastosowania, jeżeli: (i) łącze do witryny ma charakter tekstowy i zawiera wyłącznie oznaczenie EUROCASH; (ii) łącze "kieruje" tylko do www.eurocash.com.pl, a nie do dalszych stron Witryny; (iii) wygląd, umiejscowienie i charakter łącza nie wprowadzają w błąd i nie sugerują, że podmiot, na stronie którego znajduje się łącze jest powiązany lub sponsorowany przez Eurocash; (iv) łącze nie naraża szkodę dobre imię i znaki towarowe, które stanowią własność Eurocash. Eurocash, w każdym czasie, ma prawo do cofnięcia zgody na umieszczenie łącza do Witryny na innej stronie internetowejUwagi, pytania i sugestie

Eurocash nie chce otrzymywać od użytkownika poprzez Witrynę informacji poufnych lub zastrzeżonych. Informacje dostarczone przez użytkownika poprzez Witrynę będą traktowane jako nie-poufne i nie-zastrzeżone. Przesyłając informacje lub materiały użytkownik udziela Eurocash nieograniczonej i nieodwołalnej bezpłatnej ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, powielanie, prezentowanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybucję tych materiałów lub informacji i na udzielanie sublicencji na te prawa. Użytkownik ponadto zgadza się, że Eurocash może swobodnie wykorzystywać do dowolnych celów wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przesłane mu przez użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, wysyłać lub w inny sposób udostępniać informacji i materiałów, które (i) zawierają treści zniesławiające, nieprzyzwoite, szykanujące lub w jakikolwiek sposób pozostające w sprzeczności z prawem lub (ii) zawierają wirusy albo posiadają inne właściwości, które mogą powodować niszczenie danych.


Oprogramowanie dostępne w Witrynie

Użytkowanie oprogramowania udostępnionego w Witrynie do pobrania ("Oprogramowanie") podlega zasadom ustalonym w umowie licencyjnej z użytkownikiem końcowym, jeżeli taka istnieje, dołączonej do lub stanowiącej część Oprogramowania ("Umowa Licencyjna"). Przyjmuje się zatem, że użytkownik końcowy instalujący Oprogramowanie, do którego jest dołączona Umowa Licencyjna lub które zawiera taką Umowę Licencyjną, akceptuje warunki Umowy Licencyjnej. Powielanie lub redystrybucja Oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną mogą prowadzić do sankcji regulowanych prawem cywilnym i/lub karnym. Bez wpływu na powyższe, kopiowanie lub powielanie oprogramowania na inny serwer lub w inne umiejscowienie w celu dalszego powielania lub redystrybucji są wyraźnie zabronione. Gwarancja na oprogramowanie, jeżeli występuje, podlega wyłącznie warunkom umowy licencyjnej. Za wyjątkiem gwarancji w zawartych w umowie licencyjnej, Eurocash niniejszym wyłącza jakiekolwiek wyraźne czy dorozumiane gwarancje jak też warunki dotyczące programowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki handlowej wartości towaru, przydatności do określonego celu, tytułu i braku naruszeń, w związku z czym żadne takie uprawnienia nie przysługują użytkownikowi.Postanowienia ogólne

Jeżeli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie niniejszych Zasad Użytkowania za nieważne lub niewykonalne, będzie ono uważane za usunięte z Zasad Użytkowania, zaś pozostałe Zasady Użytkowania pozostaną w mocy. Rezygnacja Eurocash z pełnego i dokładnego wykonania dowolnego postanowienia niniejszej Umowy w poszczególnych przypadkach nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień lub praw.
Niniejsze Zasady Użytkowania podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wystąpienia sporu Użytkownik akceptuje wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

© 2007 Eurocash

 
Eurocash © 2016  ::    Mapa Strony  ::   Zaloguj   ::   Informacja prawna   ::   Polityka prywatnosci    ::   Projekt i wykonanie: eXant